aleutian skies
Adobe Photoshop CS2, pencil
Marcus and Eli on the Aleutian tundra.